Новини проекту
РОЗПОЧАВ РОБОТУ TELEGRAM-БОТ!
Онлайн-тренінг «Використання платформи Е-SCHOOLS в освітньому процесі»
Вітаємо з Днем української писемності та мови!
ЛИСТОПАД ЦІН!
Вітання з святами Покрови Пресвятої Богородиці, Днем захисника України та Днем українського козацтва!
Місяць кібербезпеки в Україні
Вітання з Днем працівників освіти!
Закладам освіти – додатковий простір для зберігання інформації!
Вітаємо з Днем знань!
Вимоги МОЗ щодо протиепідемічних заходів для закладів освіти
ЗНИЖКИ на Розширений пакет
Рекомендації МОН щодо організації роботи у 2020/2021 навчальному році
Оновленная порталу
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СМАРТТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»
Національний конкурс серед вчителів-інноваторів
Проведення ЗНО в умовах карантину
Вітаємо переможців турніру «Герої матемагіі»
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР серед учасників гри «Герої Матемагіі».
Довідка про сайт. Останні події... НЕ ЗНИКЛИ
Вітаємо педагогічних працівників з отриманням сертифікатів!
Відеоуроки з користування порталом (Частина третя)
Дистанційне навчання з «E-schools» та «МійКлас»
Пакет «Слухач» для навчання на карантині
Відеоуроки з користування порталом (Частина друга)
Відеоуроки з користування порталом (Частина перша)
Усунення проблем, пов'язаних з оновленням порталу
Запрошуємо підвищити кваліфікацію!
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 10 чоловік

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!


У тестовому режимі запущено телеграм бот для учнів та батьків. Інструкція по використанню бота: https://e-schools.info/help/82


Докладніше - https://e-schools.info/news/239


Концепція розвитку Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4

Дата: 4 січня 2019 о 19:29, Оновлено 10 січня 2019 о 15:06
Автор: Пекур В. К.

Концепція розвитку

Боярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4


Загальні положення
   

Реалізація Концепції закладу здійснюється через розроблену шкіль­ну проблему «Активне впровадження інноваційних технологій з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу», в рамках якої в школі впроваджується навчання за програмою «Рівний рівному». По суті, концепція розвитку школи і є моделлю школи майбутнього.

    Державна політика у сфері освіти в питаннях навчання та виховання під­ростаючого покоління визначає систему освіти, яка має забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального та фізичного розвитку учнів, тим самим виховуючи всебічно розвинену особи­стість, здатну реалізувати себе в повній мірі у дорослому житті, виховати конкурен­тоспроможну особистість, яка має попит на сучасному ринку праці. Концепція розвитку Боярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століт­тя»), «Про загальну середню освіту», «Про Національну доктрину розвитку освіти», відповідними Указами Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України.
 

Обґрунтування необхідності розроблення Концепції розвитку


    Освіта сьогодні покликана займатись особливим духовним творенням — готувати нову людину - громадянина України, якому притаманні такі риси, як національна самоповага і патріотизм, гуманність і добропорядність, компетентність і волелюбність, який високо цінує ідеали демократи, свободи, справедливості.

    Аналіз організації освітнього процесу в закладі та усвідомлення проблем розвитку загальної середньої освіти в Україні на сучасному етапі викликали необхідність розробити Концепцію розвитку школи на період 2011-2016 років з метою реалізації місії закладу: створення умов для всебічного розвитку особистості, творчої самореалізації молоді, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

    Щоб відповідати високим стандартам і вимогам нової епохи, сучасній людині необхідні знання в широкому спектрі галузей, вона повинна вміти засвоювати все нові й нові способи та види діяльності. Сучасна школа має створювати умови для саморозвитку, самоствердження, самореалізації особистості. Умови, за яких дитина може проявити не лише інтелек­туальну компетентність, але й компетент­ність соціальну.

Ідеї розвитку


1. Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 має статус закладу із навчанням українською та російською мовами та повинна забезпечувати комплексну програму розвитку дітей у системі безперервної освіти, доступність навчання для всіх дітей мікрорайону.

2. Будувати навчально-виховний процес на основі глибокого всебічного вивчення особистості школяра шляхом ефектив­ної роботи психолого-соціальної служби в закладі, науково-обґрунтованого діа­гностування, аналізу динаміки розвитку кожної дитини, створення відповідних умов для задоволення її зростаючих по­треб і активної участі в житті соціуму.
3.У закладі слід особливу увагу приді­ляти гармонійному розвитку, вихо­ванню загальнолюдських цінностей, формуванню базової культури учнів, зміцненню здоров'я, наданню допомоги у саморозвитку кожного школяра.

4.Зміцнити зв'язки школи з дошкільними, позашкільними закладами. Разом із тим здійснюва­ти багатопрофільність та різнорівневість навчання, розробляти і відбирати най­більш ефективні технології навчання.
 

Шляхи реалізації Концепції розвитку:

 • забезпечення ефективної діяльності загальноосвітнього закладу з метою створення сприятливих умов для організації навчально-виховної діяльності;
 • формування системи виявлення обдарованої молоді;
 • створення сприятливих умов для підтримання творчої праці вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків;
 • впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес;
 • проектування управлінської діяльності.

Структура школи

    Структура школи максимально враховуватиме фізичні, психологічні, розумові здібності дитини кожної вікової групи
1.Термін навчання: 

 • І ступінь — початкова школа (тривалість 4 роки); 
 • ІІ ступінь — базова загальна середня освіта (тривалість 5 років);
 • ІІІ ступінь — повна загальна середня освіта (профільна освіта, тривалість 3 роки).

2. Для закладу визначено мікрорайон  м.Боярка, діти якого зараховуються до нього. Незалежно від місця проживання до закладу зараховуються діти, які виявили бажання тут навчатися.

3.Наповнюваність кла­сів, їх поділ при вивченні предметів визначається наказами МОН України.
4. В школі 1 ступеня працюють групи продовженого дня.

 

Мета і завдання


Метою навчання в школі є виявлен­ня і розвиток здібностей кожної дитини, формування духовно багатої, фізично роз­виненої, творчо мислячої, конкуренто­спроможної особистості - громадянина України.
Основними завданнями навчально-виховного процесу є:

 • поєднання навчально-виховної роботи з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментальною;
 • використання поряд з традиційними методами та формами навчання і виховання інноваційних педагогічних технологій тощо. 
 • на першому ступені навчання продо­вжувати роботу, розпочату в дошкіль­них закладах під контролем психолого-педагогічної служби школи з урахуванням індивідуальних особливо­стей і деякої варіативності навчання;
 • на другому ступені реалізовувати ба­зовий, допрофільний компоненти на­вчання з наданням можливості вільного вибору напрямків варіативного ком­понента з правом переходу від одного додаткового курсу до іншого за умови збереження гнучкої трирівневої си­стеми навчання відповідно до нахилів і здібностей та психолого-соціального супроводу навчально-виховного про­цесу, що коригує розвиток кожної дитини;
 • на третьому ступені здійснювати про­фільне навчання, що забезпечуватиме наступно-перспективні зв'язки між (загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного про­філю).

Організація навчально-виховного процесу

1. Заклад працює за навчальним планом, що складається на основі розроблених МОН України базових навчальних пла­нів.

2. Педагогічні працівники можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною та експери­ментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять іннова­ційні технології навчання.
3. Підготов­ка учнів забезпечується вивченням спецкурсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідуванням за­нять у гуртках.

4.Структура навчального року — се­местрова. Тижневий режим роботи регламентується розкладом занять.
5.Робочий навчальний план розробля­ється щороку на основі Типових на­вчальних планів МОН України.
Основою конструювання робочого на­вчального плану є визначення зв'язків, які сприяють розумовому розвитку учнів, самопізнанню й усвідомленому особистісно професійному самовизначенню.

    Виявлення цих зв'язків визначає місію школи й виражає узгодженість підходів до побудови змісту шкільної освіти. Результати узгодження таких під­ходів, визначення місця та значущості кожної освітньої галузі, їхня взаємодоповнюваність фіксується у пояснюваль­ній записці до навчального плану.
Робочий навчальний план закладу від­повідає наступним нормативам: кіль­кість навчальних годин, що визначає максимально допустиме навантаження учнів, не повинна перевищувати кількість годин, вказаних у Типових навчальних планах.

6.Вивчення навчальних дисциплін здій­снюється за програмами МОН України.

7.Система оцінювання знань учнів, по­рядок переведення та випуску, нагоро­дження визначаються МОН України.

8.Основною формою організації навчально-виховного процесу є класно-урочна система.

Умови навчально-виховного процесу

1. Питання формування культури здоров'я є пріоритетним напрямком діяльності органів управління закладом, учнів­ського самоврядування та психолого-педагогічної служби.

2. Для створення відповідних санітарно-гігієнічних умов функціонування за­кладу передбачено:

 • дотримання вимог державних органів санітарно-епідеміологічного контр­олю відповідно до чинного законо­давства;
 • організацію раціонального режиму навчально-виховного процесу; про­ектування однозмінного робочого тижня з групами продовженого дня для школи І ступеня;
 • введення стабільного рухового режи­му учнів: система рухової активності школярів включає щоденні фізичні заняття (уроки фізичної культури, за­няття спортом за вибором, рухові паузи на уроках, ігрові перерви);
 • організацію гарячого харчування учнів для різних груп здоров'я ді­тей і вчителів.

 3.Основним завданням за­безпечення збережен­ня життя та здоров'я учнів закладу є конт­роль за станом здоров'я під наглядом шкіль­ної психологічної служби та за необхідності коригування індивідуаль­ного рухового режиму, здійснення профілактики та діагностики захворювань, проведення щеплень, надання стоматологічних послуг.

4.Приділяти особливу увагу пропаганді здорового способу життя, залучати дітей до регулярних занять фізичною куль­турою і спортом. Раціонально викори­стовувати наявну матеріально-технічну базу, ігрові й спортивні майданчики.

5.Сприяти впровадженню інформаційно-освітніх програм.

6.Організовувати змістовне дозвілля ді­тей під час канікул.
 

Кадрове забезпечення

1. Кадрове забезпечення здійснюється на основі штатного розкладу.

2. Педагогічна діяльність здійснюється на основі функціональних обов'язків, визначених у посадових інструкціях.
3. Учитель є соціальним працівником, що організовує творчу співпрацю з учнями як рівноправними особи­стостями.
4. Крім виконання соціального за­мовлення на надання обов'язкової середньої освіти, учитель має пра­во на вияв творчої індивідуаль­ності, на інноваційну діяльність у процесі власної педагогічної діяльності.

 


Організація науково-методичної роботи


1. Організаційно-педагогічну модель за­кладу складають:

 • учителі-предметники;
 • методична рада;
 • соціально-психологічна служба;
 • інформаційно-методична служба (бі­бліотека, читальна зала, методичний кабінет);
 • медична служба.

 2. З метою проектування підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів педагогічних працівників слід забез­печити своєчасне проходження ни­ми курсів підвищення кваліфікації та атестацію.

3. Навчально-методичне забезпечення освіти та позакласну діяльність з пред­метів здійснювати через орга­нізацію роботи шкільних методичних об’єднань.

4. Соціально-психологічна служба закла­ду здійснює психологічний супровід освітньо-виховного процесу.

5. Медична служба в рамках шкіль­ного проекту забезпечує реалізацію програми.

Управлінська діяльність

1. Організаційно-педагогічну модель управлінської діяльності складають:

 • загальні збори;
 • педагогічна рада;
 • рада школи;
 • атестаційна комісія;
 • батьківський ко­мітет;
 • учнівське самоуправління;
 • піклувальна рада.

2. Механізм управлінської діяльності включає: діагностику, проектування, керування навчально-виховною діяль­ністю, моніторинг.

3. Річне планування здійснюється з ви­користанням програмно-цільового під­ходу. План будується на основі під­готовки інформаційної довідки про школу, проблемного аналізу стану справ згідно з Концепцією школи.

4. При складанні плану використовується структурування, постановка мети, визначення завдань, прогнозування результатів.

5. З метою демократизації контролю в управлінській діяльності передбачається залучення до нього працівників всіх ла­нок закладу.

Фінансово-господарська діяльність


    Фінансово-господарська діяльність за­кладу здійснюється на основі коштів Державного та місцевого бюджетів, що надхо­дять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його життєдіяльності.
    Джерелами позабюджетного фінансу­вання закладу є добровільні благодійні внески батьків. Розподіл коштів добро­вільних батьківських внесків відбувається згідно з фактичним їх надходженням за погодженням із загальношкільним батьків­ським комітетом.

   Матеріально-технічне забезпечення умов реалізації Концепції розвитку закладу здійснюється шляхом:

 • зміцнення матеріально-технічної бази;
 • створення нових навчальних кабінетів;
 • поповнення існуючих кабінетів на­вчально-наочними посібниками, до­відковою, методичною, науково-популярною літературою;
 • організації виготовлення саморобних навчальних посібників;
 • придбання комп'ютерної техніки, тех­нічних засобів навчання;
 • поповнення бібліотечного фонду;
 • придбання меблів, спецодягу.

Додаток 1


Науково-методичний проект «Активне впровадження інноваційних технологій з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу»
 

Мета проекту:

Шкільний освітній проект призначений задовольнити потреби:

 • учня у формуванні пізнавальних і ціннісних основ особистісного і професійного самовизначення, гуманістичної орієнтації особистості;
 • забезпечення умов для морального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку;
 • суспільства — виховання громадянина демократичної держави України, здатного до ефективної життєдіяльності у XXI столітті.

Завдання проекту:

 • зростання іміджу закладу;
 • зміцнення матеріально-технічної бази, спрямованої на сучасний рівень освіти;
 • підвищити престиж навчання засобом профільної школи Ш ступеня;
 • домінантою виховного процесу є ви­ховання в учнів патріотизму з новим змістовим наповненням;
 • активізація та всебічний розвиток твор­чих здібностей педагогів, формування в них зацікавленості сучасними на­уковими ідеями, дослідницькою та експериментальною роботою.


п/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

1.

Аналізувати стан освітнього процесу в закладі

Постійно

Директор школи

2.

Розробити шкільні програми для забезпечення реалізації шкільного проекту 

2012 - 2013

Заступники директора, голови МО

3.

Проведення інвентаризації матеріально-технічної бази

Щороку

Матковська Є.О.

4.

Робота щодо впровадження інноваційних технологій в навчально-виховному процесі

2012 - 2017

Вчителі

5.

Аналіз і коригування дослі­джень ефективності роботи

Щороку

Заступники директора, голови МО

Шляхи реалізації проекту

Основний напрямок реалізації проекту - розвиток системи управління закладом, що включає наступне:

 • інтегрованість середовища школи;
 • гнучка взаємодія в педагогічному ко­лективі;
 • оптимальне розв'язання педагогічних суперечностей;
 • створення комфортного психологічного середовища загалом;
 • забезпечення активної і скоординова­ної діяльності учасників навчально-виховного процесу;
 • організаційна робота керівників за­кладу щодо формування педагогічного колективу однодумців;
 • досягнення організаційного ефекту шляхом спільної реалізації завдань, які містить Концепція і річний план;
 • стимулювання фахового розвитку вчи­телів.

Очікувані результати:

 • Визначення мети роботи.
 • Вибір способів оцінки та узагальнення інформації.
 • Визначення критеріїв.
 • Визначення подальшої стратегії щодо впровадження проекту.

Додаток 2
 

Проект «Обдарована дитина»


Мета - своєчасно виявити та розвинути творчий потен­ціал особистості.
 

Завдання проекту:

 • Забезпечити сприятливі умови поетапного розвитку дітей різних вікових груп з урахуванням індивідуальних, вікових особливостей, а також специфіки прояву творчого потенціалу в різних видах діяльності;
 • Надати кожному учневі допомогу по розвитку його здібностей;
 • Піклуватися про зростанні творчої активності учнів;
 • Стимулювати розвиток творчого потенціалу особистості

Шляхи реалізації проекту


п/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

1.

Систематично поповнювати інформаційний банк даних «Обдарована дитина»

Постійно

Сумцова С.Є., класні керівники

2.

Організувати роботу з виявлення та підтримки обдарованості серед дітей з особливими потребами 

Постійно

Сумцова С.Є., класні керівники

3.

Забезпечувати організацію оздоровчого табору під час літніх канікул.

Щороку

Юрчук О.В.

4.

Брати участь у олімпіадах, інтелектуальних конкурсах, турнірах.

Щороку

Вчителі

5.

Сприяти участі педагогічних працівників та обдарованої молоді у міжнародних програмах, науково-практичних конференціях, змаганнях і конкурсах.

Щороку

Вчителі

6.

Узагальнювати передовий педагогічний досвід вчителів, що мають систему роботи зобдарованими дітьми

Щороку

Адміністрація школи

7.

Здійснювати моніторинг результативності роботи зобдарованою молоддю

Постійно

Адміністрація школи

Очікувані результати:

1. Більшість учнів відчує впевненість у собі, повірить у власні сили.

2. Школярі оволодівають практичними прийомами і навичка­ми саморегуляції самовдосконалення.

3.Підвищення рівня професійної компетентності педагогів та підготовка їх до роботи з обдарованими дітьми. 


Додаток 3


Прогностична модель випускника школи І ступеня


Випускник школи І ступеня — особистість, яка:

 1. Свідомо дбає про підтримку, збереження й розвиток власного фізичного здоров'я. Має до­статні уявлення про свій внутрішній світ, «психіч­не я».
 2. Виявляє знання й достатній рівень володін­ня рідною мовою.
 3. Має необхідні знання з англійської мови, ін­форматики.
 4. Уміє спілкуватися, слухати, може відчути по­чуття іншої людини, прагне допомагати людям. Уміє робити добро. Хоче й уміє пізнавати себе й ін­ших. Володіє почуттям такту.
 5. Здатна творчо засвоювати знання. Має гнуч­кий стиль мислення.

Прогностична модель випускника школи II ступеня
 

Випускник шкапи II ступеня — особистість, яка:

 1. Позитивно ставиться до себе, дбає про без­пеку свого здоров'я й життя.
 2. Має чіткі уявлення про свій внутрішній світ, «власне психічне Я».
 3. Може визначити свої здібності й інтереси, шляхи їх реалізації.
 4. Уміє спілкуватися з однолітками, оточуючи­ми людьми.
 5. Має сформовані навички правомірної по­ведінки.
 6. Володіє державною мовою як засобом спіл­кування, пізнання культурних цінностей, засобом вираження особистості.
 7. Має достатні знання для здобуття подаль­шої освіти.
 8. Розуміє необхідність турботи про дов­кілля.
 9. Розуміє красу навколишнього світу, дбає про його збереження.

Прогностична модель випускника школи III ступеня


Випускник школи III ступеня — особистість, яка:

 1. Розуміє, що найвища цінність—людина, яка живе в об'єктивно існуючому, якісно різноманіт­ному світі. Розуміє, що поза людиною для люди­ни світу немає.
 2. Має міцну нервову систему. Дбає про збере­ження власного здоров'я, має чіткі уявлення про свій внутрішній світ, «психічне Я».
 3. Має власні погляди на сенс і мету людсько­го життя; знає, чим визначається право людини на життя.
 1. Усвідомлює, що є для неї необхідним для більш повної реалізації своїх задатків і можли­востей, обрання шляху для майбутньої професій­ної діяльності.
 2. Уміє у процесі спілкування гармонізувати свої взаємини з іншими людьми, виявляти не­гативне ставлення до проявів антигуманізму, нетерпимості, зневаги до інших людей, проявів насильства тощо.
 1. Знає основи системи правоохоронної систе­ми, конституційного ладу України, має початкові знання з цивільного, сімейного, трудового, кримі­нального права.
 2. Уміє діяти в типових життєвих ситуаціях від­повідно до норм права; має тверді переконання в необхідності суворого дотримання законів, не­примиренна до протиправної поведінки.
 3. Досконало володіє державною мовою як за­собом спілкування, пізнання культурних ціннос­тей, засобом самовираження.
 4. Має достатні знання для подальшого здобут­тя професійної освіти, гнучкий стиль мислення.
 1. Орієнтується в основних досягненнях і про­блемах культурного розвитку сучасного людства, усвідомлює історичні корені й сучасні проблеми відродження національної культури.
 2. Має розвинену потребу в самоосвіті.
 3. Має сформовану алгоритмічну культуру як особливий аспект культури мислення.
 1. Має розвинену здатність адаптуватися до умов, що змінюються, ініціативна, творча.
 2. Має сформовані загальнолюдські духовні цінності, національну свідомість, позитивні ри­си характеру.

Випускник нової школи – це особистість, патріот, інноватор.


Додаток 4

Проект „Професійний розвиток педагогічних та управлінських кадрів”

Мета проекту: створення оптимальних умов для якісного професійного розвитку педагогічних, управлінських  кадрів в міжатестаційний період.

Завдання проекту:

 • забезпечувати постійний організаційно-управлінський і науково-методичний супровід педагогічних, управлінських кадрів;
 • сприяти підготовці педагогічних працівників до використання сучасних педагогічних, інформаційних і телеко­мунікаційних технологій у педагогічній та управлінській практиці;
 • створювати умови для постійного професійного розвитку персоналу закладу;

Пріоритети проекту: цінність інноваційного розвитку, що розкривається у розвитку персоналу закладу, педагогічних, управлінських кадрів; культурно-освітній розвиток закладу.


п/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

1.

Навчально-методична робота

 Намагатися забезпечувати участь педагогічних працівників у  проблемно-тематичних, авторських, коротко­термінових, пролонгованих курсів з метою їхньої підготовки до:

 • роботи в умовах профільної школи;
 • викладання нововведених навчальних курсів у загальноосвітніх навчальних закладах;
 • проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників шкіл і моніторингових досліджень якості освітньої діяльності на різних рівнях;
 • використання сучасних педагогічних, інформаційних і телекомунікаційних технологій у педагогічній, управлінській та методичній практиці;
 • роботи з обдарованими дітьми;
 • роботи з учнями з особливими потребами;

Постійно

Заступники директора

2.

Використовувати  сучасні технології та методики підвищення кваліфікації педагогів протягом міжатестаційного періоду

Постійно

Вчителі

3.

Поповнювати фонд шкільної бібліотеки науково- методичною, довідниковою літературою, періодичними фаховими

Щороку

Бібліотекар

4.

Брати участь у реалізації  Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України»

2012 - 2017

Вчителі

Очікувані результати:

 • забезпечення професійного розвитку педагогічних і управлінських кадрів;
 • здійснення науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу;
 • готовність педагогів до неперервного підвищення кваліфікації: вмотивованість до професійного розвитку та самореалізації; володіння знаннями сучасної філософії освіти, педагогіки, психології, дидактики, теорії управління; володіння інноваційними технологіями та їх впровадження у практику роботи.

Додаток 5

Проект „Кадри”

Мета проекту: забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їх високого соціального статусу в суспільстві.

Завдання проекту:

 • сприяти оптимізації кадрового забезпечення;
 • забезпечувати сприятливі та комфортні умови організаційно-педагогічної роботи;
 • створювати атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • сприяти формуванню систем психологічної та правової освіти, підвищенню компетентності педагогічних працівників.

Пріоритети проекту: оновлення ролі вчителя як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації навчально-виховного процесу.


п/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

1.

Забезпечити проведення атестації робочих місць

Постійно

Адміністрація

2.

Стимулювати роботу  кращих педагогічних працівників закладу

Постійно

Адміністрація, ПК

3.

Забезпечувати участь педагогів у  професійних  конкурсах

Постійно

Адміністрація

Очікувані результати:

 • створення умов для  професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців;
 • стабілізація кадрового складу навчального закладу;
 • підвищення професійного рівня педагогічних працівників;
 • підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві та утвердження високого соціального статусу вчителя;
 • поліпшення морального і матеріального стимулювання професійної діяльності вчителів.

Додаток 6

Проект «Самоврядування дітей, учнівської молоді, педагогів та батьківської громадськості»

Мета проекту: створення дієвої моделі державно-громадського управління розвитку освіти на рівні навчального закладу.

Завдання проекту:

 • сприяти участі громадськості у формуванні освітньої політики в школі;
 • удосконалювати систему виховної роботи, впроваджувати нові технології організації виховного процесу;
 • сприяти підвищенню авторитету і ролі сім’ї у вихованні і соціалізації дітей та підлітків;
 • формувати сучасну педагогічну культуру батьків на основі національних традицій і досягнень світової педагогіки.

Пріоритети проекту: сприяння піднесенню на якісно новий рівень роботи педагогічного  колективу  школи  з батьками учнів.


п/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

1.

Забезпечувати виконання угоди про співпрацю між батьківською громадськістю та школою

Постійно

Адміністрація, БК

2.

Сприяти роботі школи лідерів самоврядування дітей та учнівської молоді

Постійно

Адміністрація

3.

Створити при школі просвітницький  центр для популяри­зації знань з родинної педагогіки, досвіду взаємозв'язку сім'ї і школи, виховання громадянського становлення особистості, формування здорового способу життя тощо

Постійно

Адміністрація

4.

Забезпечувати участь педагогічних працівників у підготовці  до впровадження сучасних виховних технологій, нових методів і форм роботи у діяльність з органами учнівського самоврядування

Постійно

Адміністрація

5.

Забезпечувати ефективну роботу піклувальної ради

Постійно

Юрчук О.В.

6.

Забезпечувати участь учнів у навчальних зборах лідерів самоврядування дітей та учнівської молоді

Постійно

Юрчук О.В.

7.

Сприяти розвитку волонтерського руху серед учнівської молоді, залученню їх до посильної допомоги людям похилого віку, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам, створенню в навчальному закладі загонів милосердя, проведенню акцій «Турбота», «Ветерани поруч» тощо

Постійно

Юрчук О.В.


Додаток 7

Проект «Крок за кроком до інформаційного суспільства»

Мета проекту: участь у створенні єдиного інформаційно-навчального середовища

Завдання проекту:

 • забезпечувати впровадження інноваційних методик та технологій в практику роботи педагогічних працівників;
 • сприяти впровадженню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес;
 • сприяти удосконаленню системи управління школи шляхом впровадження автоматизованої системи управління з використанням сучасних мережевих технологій.

Пріоритети проекту:  участь у створенні інформаційно-навчального середовища, яке дозволить на практиці реалізувати принцип особистісно орієнтованого навчання.


п/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

1.

Модернізація існуючих кабінетів інформатики

Постійно

Адміністрація

2.

Оновлення кабінетів інформатики сучасними навчаль­ними комп'ютерними комплексами

Постійно

Адміністрація

3.

Забезпечувати навчальні комп'ютерні комплекси ліцензійними програмними продуктами

Постійно

Адміністрація

4.

Сприяти створенню та використанню автоматизованого робочого місця керівників закладів освіти, психологів, учителів

Постійно

Адміністрація

5.

Створювати єдину медіатеку повнотекстових електронних видань перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників

Постійно

Адміністрація

6.

Сприяти підготовці педагогічних працівників до використання інформаційно-комунікаційних технологій в контексті інформаційно-навчального середовища

Постійно

Адміністрація

7.

Активізувати роботу щодо створення vеЬ-сайтів

2012-2017

Величко Ю.Г.

8.

Шукати можливості щодо введення у  закладі посаду спеціаліста з обслуговування комп‘ютерної техніки

2013

Директор школи

9.

Брати участь у проведенні районного конкурсу на кращий vеЬ-сайт загально­освітніх навчальних закладів

Щорічно

Величко Ю.Г.

Очікувані результати:

 • створення умов для забезпечення рівних можливостей одержання якісної освіти, розширення альтернативних форм її здобуття;
 • підвищення якості навчання шляхом організації вільного доступу учнів і педагогічних працівників до високоякісних освітніх електронних бібліотек, навчальних матеріалів, навчально-методичних комплексів, цифрових інформаційних ресурсів;
 •    забезпечення  можливості доступу до мережі Інтернет з використанням глобальних інформаційних ресурсів.

Додаток 8

Проект «Педагогічне партнерство»

Мета проекту: налагодження освітніх контактів, співпраці у міжнародних програмах і проектах, активізації партнерських зв’язків між освітянами різних країн.

Завдання проекту:

 • сприяти тісній співпраці у розбудові і модернізації національної освіти, утвердженні єдності освітнього простору України;
 • брати участь у районних заходах по міжнародному і міжрегіональному співробітництву з метою обміну та поширення педагогічного досвіду;
 • залучати учнів та педагогів школи до участі у міжнародних освітніх проектах, програмах та конкурсах.

Пріоритети проекту: набуття учасниками навчально-виховного процесу школи освітніх компетентностей, які забезпечать їм конкурентоспроможність на європейському та світовому ринку праці.


п/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

1.

Забезпечувати вивчення та поширення зарубіжного досвіду у сфері  професійного вдосконалення вчителів:

інформування педагогів про зарубіжні освітні системи;

сприяння участі педагогічних працівників у заходах, що проходять за кордоном

Постійно

Адміністрація

2.

Сприяти укладанню угод про співробіт­ництво  з навчальними закладами інших держав

Постійно

Адміністрація

3.

Створювати умови для участі учнів та вчителів у міжнародних програмах, конференціях, семінарах, конкурсах

Постійно

Адміністрація

4.

Сприяти реалізації програм по відбору кращих учнів-знавців англійської мови для навчання за кордоном

Постійно

Адміністрація

5.

Сприяти залученню учнів і педагогів до участі в міжнародних заочних олімпіадах з іноземних мов, творчих конкурсах, конференціях, проектах, зустрічах тощо

Постійно

Адміністрація

Очікувані результати:

 • підвищення рівня та якості освіти  через поширення прогресивного міжнародного досвіду;
 • зростання рівня поінформованості педагогів щодо європейського освітнього простору;
 • набуття педагогами та учнями нових компетентностей, які забезпечать їм конкурентоспроможність.

Концепція розвитку Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4.docx 60.3 Кб 

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.